روش های ارتباط با من:

اصولاً در عرض ۲۴ ساعت جواب می دم، ولی همیشه طبق اصول کار نمی کنم. 😄

 

Instagram: @sina.sadeqi.13

Telegram: @sinasadeqi13

E-mail: Sina.sadeqi.13@gmail.com